Online rječnik filmskog jezika, vol.3

Online rječnik filmskog jezika, vol.3

INSERT, UREZ

Kadar koji se pojavljuje unutar master kadra, a najčešće je krupniji plan nekog objekta ili aktera bitnog za radnju, te pruža specifične informacije, doprinosi dinamici scene ili razbija filmski slijed.

IZVRŠNI PRODUCENT

Nalazi i otkupljuje literarni predložak na kome se bazira film, kao što je scenarij, priča, roman ili predstava. Kada projekat započne fazu snimanja, organizator snimanja svakodnevno brine o produkciji u saradnji sa producentom.

KADAR PREKO RAMENA

Srednji plan u sceni dijaloga, najčešće u montaži suprotnih kadrova, gdje kamera bilježi radnju iza ramena i/ili glave jednog od likova. Tako su dva lika povezana jedan s drugim i uspostavljene su njihove pozicije, te se ostvaruje kontinuitet radnje i prostora.

KADAR REAKCIJE

Kadar koji prikaže reakciju lika na neko zbivanje iz prethodnog kadra.

KADAR SEKVENCA

Kadar sa složenim pokretima kamere i mizanscenom u kojem se u kontinuitetu mijenjaju scene i radnja, te označava logički slijed zbivanja u jednom neprekidnom hodu kamere.

KADAR U POKRETU

Kadar snimljen u određenom mizascenu objekata i aktera u odnosu na kameru koja se kreće.

KADAR

Osnovna komponenta filmske gramatike. Najmanja dinamička jedinica filma. Snimak urađen neprekidnim hodom kamere, od njenog uključenja do isključenja. Sadržaj filmske trake između dva reza.

KADRIRANJE

Svi kadrovi koje reditelj u svom planu snimanja ima na određenoj sceni, kako bi najbolje pokrio tj. filmskim jezikom ispričao radnju tj. zbivanje, što uključuje precizan mizanscen, pokrete i pozicije kamere, upute za osvjetljenje, planove, kompozicije kadrova, te precizirane ureze i master kadrove. Način na koji je jedno cjelokupno zbivanje rastavljeno da više elemenata filmskog jezika, koji se poslije u montaži spajaju da bi ponovo postigli cjelovitost stvarnosti.

KAMERA IZ RUKE

Kadar snimljen sa kamerom iz ruke snimatelja, tj. kadar namjerno snimljen da izgleda nestabilan, nesiguran ili lelujav. Često se koristi da se nagovijesti dokumentarni snimak, realizam, televizijsko izvještavanje ili amatersko snimanje.

Brad Pitt kao Cliff Booth (Once Upon a Time... In Hollywood)

KASKADER, DUBLER

Izvođač koji zamjenjuje glumca u opasnim ili riskantnim akcijskim scenama (automobilska nesreća, tuča, skok kroz prozor, itd). Dubleri najčešće imaju sličnu građu i/ili sliče glumcu.

KINEMATOGRAFIJA (grč. κίνημα, kinema – pokret, i γράφειν, graphein - snimiti)

Umjetnost i praksa filma. Termin obuhvata sve komponente filmske predprodukcije, produkcije, distribucije i filmsku kritiku. Termin na engleskom jeziku je CINEMA.

KLAPA

Naprava koja se u filmskoj i video produkciji koristi za sinhroniziranje slike i zvuka, te da se odrede i označe određene scene i snimci snimljeni za vrijeme produkcije. Jak zvuk “klap” koji proizvodi klapa se lako prepoznaje na tonskom, ali i na odvojenom slikovnom zapisu. Ta dva zapisa se, potom, mogu jasno sinhronizovati, usklađujući zvuk i pokret. Na klapi su zapisane osnovne informacije o kadru ili dublu koji se snima.

KNJIGA SNIMANJA, STORYBOARD

Sekvencijalni niz ilustracija, fotografija, grubih skica i/ili opisa događaja, viđeno kroz objektiv kamere, koji prikazuju razne kadrove. Knjige snimanja su prikazane u jednom slijedu u svrhu vizuelnog predstavljanja i izrađivanja rasporeda kadrova i kretanja kamere u filmu.

KOMPJUTERSKO POTPOMOGNUTI DIZAJN (eng. CAD - COMPUTER-AIDED DESIGN)

Program za dizajn koji se obično koristi za planiranje i konstrukciju rekvizita, setova, postave rasvjete i opreme za specijalne efekte.

Ennio Morricone

KOMPOZITOR

Filmski autor koji stvara filmske muzičke partiture ili komponuje zvuk sa dionicama koje naznačavaju jačanje emocije ili drame u filmskoj sceni. Dizajner zvuka radi sa kompozitorom na zvučnim efektima i zadužen je za kompletan zvučni aspekt filma.

KOSI RAKURS

Kadar snimljen kamerom nagnutom na jednu stranu i iz dijagonalnog ugla.

KOSTIMOGRAF

Filmski autor koji istražuje, dizajnira i odabire kostime koji bi odgovarali vremenskom periodu u kojem je smještena radnja filma, likovima, njihovoj lokaciji i njihovom zanimanju.

KRAN

Snimak za koji je kamera montirana na velikim kolicima ili elektroničkom uređaju nalik produžnoj mehaničkoj ruci koja može podići kameru iznad zemlje. Kran dozvoljava kameri da se glatko kreće u gotovo bilo kojem smjeru (vertikalno ili horizontalno), pružajući promjene u planovima i uglovima snimanja.

KROMAKI, KIJANJE

Boja, obično jarko plava ili zelena, koja se koristi kao pozadina za snimanje scena. Plava ili zelena boja platna zamijeni se sa kompjuterski generisanom grafikom (CGI) ili drugim kadrom filma kroz duplu ekspoziciju kako bi se, te dvije slike stopile u jednu.

KRUPNI PLAN

Kadar snimljen iz blizine u kojem se objekat snimanja čini relativno velik i popunjava cijeli kvadrat kako bi se fokusirala pažnja na njega, te kako bi se naglasila njegova važnost. Obično se odnosi na ljudsku figuru od vrata ili ramena do vrha glave. Koristi se za kadriranje dijaloga.

KVADRAT

Najmanja statička jedinica filma, fotografija. Najčešće je u upotrebi engleski termin FRAME.

Prethodna
Online rječnik filmskog jezika, vol.2
Sljedeća
Iz bh. filmske čitanke: “Grbavica“